Formal: <Jb> / <Ab>

Makanaming: Ja / Al

10 u2 U' u' B' -10
L B
10 u2 M F' u' B' -10
R B
0-1 Jj 3-2 JJ

									

									
0.00154321
%15.4321
16