Formal: <Nb> / <Ga>

Makanaming: Nm / Gar

10 D e U' w e -10
B

									

									

									
0.000385802
%3.85802
4